For more information
081928 7929

แผนงาน สำนักงาน “มงฟอร์ต ศึกษา”

img

หลักการและเหตุผล

สำนักงาน “มงฟอร์ต ศึกษา” (Office of Montfort Studies) ชื่อเดิม ศูนย์วิจัย มงฟอร์ต ก่อตั้งเมื่อปี 1985 เป็นผลมาจาก มติของสมัชชาแขวง เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ที่ต้องการเห็นการศึกษาชีวประวัติของท่าน นักบุญ หลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต ในเชิงวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ในโรงเรียน ที่สังกัด เครือเซนต์คาเบรียล แขวงประเทศไทย ในอดีต การทำงานของศูนย์ฯนี้ จะเน้นไปที่งานแปลเอกสาร ที่เกี่ยวกับชีวประวัติและงานเขียนของท่าน รวมทั้งมีการจัดอบรม ให้กับครูใหม่ ของโรงเรียน ในเครือฯ เป็นประจำทุกปี

ปัจจุบัน ตามนโยบายของท่านเจ้าคณะฯองค์ใหม่ (ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์) มีความประสงค์ที่จะตอบสนองข้อเรียกร้อง ของ the 32nd General Chapter และ the Follow up of 32nd General Chapter จึงดำริให้ ศูนย์นี้ ทำการศึกษา ข้อเรียกร้อง ดังกล่าว และทำแผนปฏิบัติการ เพื่อบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ ในข้อเรียกร้องนั้น

เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายของท่านเจ้าคณะฯองค์ปัจจุบัน ผู้ที่รับผิดชอบจึงได้เปลี่ยนชื่อ ศูนย์วิจัย มงฟอร์ต มาเป็น สำนักงาน “มงฟอร์ต ศึกษา” และกำหนดภารกิจให้สอดคล้อง ดังต่อไปนี้

 1. วิจัย ชีวประวัติและงานเขียนของ ท่าน น. หลุยส์ มารี
 2. เผยแพร่ จิตตารมย์ของท่านผ่าน สื่ออินเตอร์เน็ต
 3. ศึกษาแนวทางการนำจิตตารมย์ของท่านมาบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอน
 4. จัดอบรมให้กับ บุคลากรของมูลนิธิ ตามความต้องการ
 5. เข้าร่วมประชุมกับองค์การที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว
 6. สร้างเครือข่ายในการเผยแพร่จิตตารมย์ของท่าน น. มงฟอร์ต กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจ ที่ได้ระบุไว้ บรรลุถึงความสำเร็จ สำนักงาน “มงฟอร์ต ศึกษา” จึงได้ออกแผนปฏิบัติการแต่ละภารกิจ สำหรับ ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้


 1. วิจัย ชีวประวัติและงานเขียนของ ท่าน น. หลุยส์ มารี
  • จัดให้มีการลงทะเบียน หนังสือทุกเล่มและสื่อที่ชิ้น เข้าสู่ระบบออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นของผู้ที่สนใจ งบประมาณ (ใช้ในการจ้างบุคลากร นอกเวลาในการกรอกข้อมูล) 12,000 บาท ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา 2562
  • จัดอบรมบุคลากรครูที่สนใจในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรในการวิเคราะห์เนื้อหา ชีวประวัติและงานเขียนของ ท่านนักบุญ มงฟอร์ต งบประมาณ 10,000 บาท (ค่าตอบแทน วิทยากรในการอบรม) ระยะเวลา จัดอบรม 1 ครั้ง ต่อ ปี
  • ทำการศึกษาชีวประวัติและงานเขียนของ ท่านนักบุญ มงฟอร์ต เชิงวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ เพื่อ ทำความเข้าใจจิตตารมย์ของท่าน อย่างลึกซึ้งขึ้น งบประมาณ 10,000 บาท (ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ และหนังสือวิชาการที่เกี่ยวข้อง) ระยะเวลา ตลอดปีการศึกษา 2562
 2. เผยแพร่ จิตตารมย์ของท่านผ่าน สื่ออินเตอร์เน็ต
  • จัดทำและพัฒนา webpage ของสำนักงานฯ วัตถุประสงค์ เพื่อทำการเผยแพร่ชีวประวัติและงานเขียนของ ท่านนักบุญ มงฟอร์ตให้แพร่หลายทั่วโลก งบประมาณ 10000 บาท (เป็นค่าตอบแทน อาจารย์ ABAC ที่ช่วยให้คำแนะนำและจัดทำ webpage ของสำนักงาน ระยะเวลา ตลอดทั้งปีการศึกษา 2562
 3. ศึกษาแนวทางการนำจิตตารมย์ของท่านมาบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอน
  • ใช้แผนงานของ ข้อ 1 ในการดำเนินการ
 4. จัดอบรมให้กับ บุคลากรของมูลนิธิ ตามความต้องการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในชีวประวัติและงานเขียนของ ท่านนักบุญ มงฟอร์ต และมีความเลื่อมใส และศรัทธาในการนำจิตตารมย์ของท่านไปใช้ในการเรียนการสอนและการใช้ชีวิต งบประมาณ 20,000 บาท (เป็นค่าเดินทางและอุปกรณ์ในการอบรม 4 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา) ระยะเวลา ตามที่ร้องของ แต่เป้าหมายที่ สำนักงานวางประมาณ 4 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา 2562
 5. เข้าร่วมประชุมกับองค์การที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว วัตถุประสงค์ เพื่อขยายพันธมิตรในการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเผยแพร่เกียรติประวัติของท่าน นักบุญ งบประมาณ 60,000 บาท (เดินทางเข้าร่วมประชุม ในแขวง Bengaluru และ ใน สิงคโปร์ ระยะเวลา ครั้งละ 3 วัน
 6. สร้างเครือข่ายในการเผยแพร่จิตตารมย์ของท่าน น. มงฟอร์ต กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้แผนงานของ ข้อ 5 ในการดำเนินการ
   รวมงบประมาณของการดํเนินการ ในปีการศึกษา ทั้งสิ้น 122,000 บาท ทางสำนักงานฯหวังว่า ด้วยการสนับสนุน จากท่านอธิการใหญ่ และความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายของ สำนักงานฯที่วางไว้ คงจะสามารถบรรลุ ตามที่วางไว้ ขอได้รับความขอบคุณอย่างสูงจากทาง สำนักงานฯ


ด้วยความนบนอบและเคารพรักอย่างสูง
สำนักงาน “มงฟอร์ต ศึกษา”